בבקשה להדפיס ולמסור את הדף (General)

by shian ⌂ @, The land of Jesus Christ, Monday, June 14, 2021, 13:55 (97 days ago) @ shian
edited by shian, Monday, June 14, 2021, 14:50

בבקשה להדפיס ולמסור את הדף
עכשיו
למנהלי קופות חולים, רופאי משפחה ואחיות קופת חולים באזורך

מקור המסמך:
https://www.facebook.com/ThePeopleCommittee
https://www.the-people-committee.com/
https://drive.google.com/file/d/1d98hATAnSCxteQUU_xAEs03DZlpE7tSm/view

תודה רבה מילדי ישראל
שיאן

עותק נוסף
מכתב לכל קופות החולים 6.6.2021.pdf

דף מסרים בנוגע לדרישה מעובדים להתחסן - משרד עוד דוד-זקס-פרייס-הגדיש.pdf

--
Humility and simplicity are the basis for true love.

Tags:
Vaccine, Covid-19


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum