About God - לגבי אלהים (General)

by shian ⌂ @, The land of Jesus Christ, Friday, July 16, 2021, 07:43 (65 days ago)

עד עכשיו ממש, אלפיים שנים לאחר הטעות, ממשיכים לטעות ולהטעות, לעניות דעתי.

אגרת פולוס השליח אל-הקולסים פרק ב, פסוק ח

הזהרו פן-יוליך אתכם איש שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ותקוני העולם ולא על-פי המשיח:

פסוק אחד מאיגרת ששלח שאול התרסי (פולוס), מזכיר כמה נושאים אקטואליים,
להזהר לא לטעות בפילוסופיה (תפיסות עולם) ומדוחי שוא (השפעות ומקסמי שוא) לפי קבלת בני אדם (בזה נכללת ספרות הקבלה ושאר מסורת ושררה) ותקוני העולם (בזה נכללת ספרות חז"ל ושאר דיני עולם מאז ועד היום) שאין להם דבר וחצי דבר למשיח (אלוהים שבא בבשר אדם כדי לבשר לעולם שברא בעצמו על עצמו)

--
Humility and simplicity are the basis for true love.

Tags:
God

RSS Feed of thread

powered by my little forum